“Isugilon ko”

Kalayo sa Spiritu

Kunsad sa kinabuhi ko

Pangandoy ko ang dihog Mo

Pun-a ko sa presensya Mo

Pre cho:

Dili mapugngan sulod ning akong dughan

Kalipay diha Kanimo nabatunan

Cho:

Isugilon ko sa kalibutan

Ikaw ang akong Diyos

Wala nay lain nga pasidunggan

Gawas Kanimo Hesus

Bridge:

Mahanaw man ang tanang butang

Magpabilin ka nga gamhanan

Magpabilin ka nga balaan

-igsalce

 

 

“Hinigugma”

Kasal-anan Imo ng gibayran

Ikaw lang ang akong kaluwasan

Bisan dili ako angayan

Imo akong gipakamatyan

 

Cho:

Walay laing gugma

Nga labaw sa Imong gugma

Adlaw ug gabii

Ako Imong gi-amuma

Ako Imong gihigugma

Ikaw akong hinigugma

 

II

Ang dalan ug ang kamatuoran

Minaog gikan sa kalangitan

Gidaog mo ang kalibutan,

Kamatayon ug ang lubnganan

 

Bridge:

Nahigugma ko tungod Ikaw

Unang nahigugma kanako

Hesus ang akong hinigugma

-igsalce

“Ikaw Unahon Ko”

I

Sa paglabay sa mga adlaw ug panahon

Ang bulan ug kabituonan nagsugilon

Sa kaanyag Mo, sa kagamhanan Mo

II

Sa mga saad Mo Ikaw matinud-anon

Dili mapakyas, gugma Mo magapadayon

Ang pulong Mo, hawiran ko Ginoo

Cho:

Samtang magapaabot sa Imong pagbalik

Magalakaw ako sa pagkamatarong

Ikaw unahon ko

Sa matag adlaw pangitaon ang dihog Mo

Ang Imong presensya Balaang Spiritu

Ikaw unahon ko

-igsalce

“Akong Hari”

I

Sa tanang buhaton ko

Akong pangandoy

Ikaw mapahimut-an

II

Sa Imong gingharian

Ikaw matuboy

Sa mga pagdayeg ko

Cho:

Walay laing ginahandom

Hesus Ikaw himayaon

Akong Hari, Akong Hari

Diyos labawng makagagahom

Halangdon, mahigugmaon

Akong Hari, Akong Hari

 

-igsalce

“Bag-ong Awit”

I.

Ablihan ko ang pultahan

Aron ka makauban

Kalipay nga tiunay

Sa Imohang kiliran

Cho:

Dungga Ginoo ang bag-ong awit

Ning kinabuhi nga gibag-o Mo

Giluwas Mo gikan sa kangitngit

Ug karon Ikaw pasindunggan ko

II.

Gugmang walay utlanan

Grasya Mo hilabihan

Kaluoy mulahutay

Sa walay katapusan

-igsalce1605

“Walay Laing Dapit”

I.

Sa Imong kamot mupasilong

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Cho:

Walay laing dapit

Ikaw akong langit

Buhi nga Diyos

Hesus

II.

Mahanaw man ang kalibutan

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Bridge:

Ikaw ang kahayag

Manluluwas

Ikaw ang kalayo

Manluluwas

-igsalce1605

“Takna Sa Pagdayeg”

I.

Nabati ko ang Imong pagtawag

Sa kabuntagon, sa kagabhion

Nagpaabot Ka sa akong tubag

Nga Ikaw Diyos akong higugmaon

Pre Cho:

Tungod andam ka mopasaylo

Sa tanang kasal-anan ko

Ang kinabuhi ko Ginoo

Ihalad ko diha Kanimo

Cho:

Ug karon ang takna sa pagdayeg

Sa pag-awit ug pagsimba

Hallelujah, Hallelujah

Samtang ako may gininhawa

Himayaon Ka, Himayaon Ka

Hallelujah, Hallelujah

II.

Ang tandog Mo, kalig-on, kadasig

Sa kalag kong uhaw sa presensya Mo

Ang katagbawan ug Buhing tubig

Kaluwasan ug kadaugan ko

-igsalce1605

“Buak Kong Spiritu”

I.

Ilalom sa dulom ug kangitngit

Sulod ning kasing-kasing magasinggit

Gaksa ako sa Imong mga bukton

Hesus Ikaw akong pagatawgon

Pre Cho:

Sa grasya mo dunay kapasayloan

Sa gugma Mo dunay kabag-ohan

Cho:

Dawata, paminawa ang pag-ampo ko

Tagbawa, pun-a ang buak kong spiritu

Ang buak kong spiritu

Nagatinguha kanimo Ginoo

II.

Taliwala sa kusog nga balod

Mubarog ko sa akong mga tuhod

Pagsalig ko dili molubad

Hesus Ikaw lang ang sulbad

-igsalce1605

“Freedom in Spirit”

“Freedom in Spirit”

by: Ian Glenn Salce

I will sing every morning

I will dance in the evening

I will praise my God and King

For His love everlasting

pre cho:

My Lord lives inside me

Then who can be against me

Cho:

Freedom in spirit

Is where I belong

Freedom in spirit

O this is my song

Freedom in spirit

In Christ alone

verse:

I can do all things through Him

There is power in His holy Name

I will never be ashame

I will never be the same

“Take Control”

“Take Control”

by: Ian Glenn Salce

verse 1:

In Your presence

You find me still

The only place

You want me to dwell

verse 2:

In Your arms

My joy is full

So be glad

And rest my soul

Cho:

Take control

In my life

Take control

In my soul

My Lord and Savior

Take control

Take control

Bridge:

You are my all in all

You are my all in all