”Akong isugid”

”Akong Isugid”

Moduol ko ug magadayeg

Kanimo ako magasalig

Molabay man ang katuigan

Akong isugid, akong isugid

Cho:

Hesus Ikaw ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi (3x)

Verse:

Sa Ngalan Mo ako mubarog

Ang gugma Mo dili matarog

Molabay man ang katuigan

Akong isugid, akong isugid

Bridge:

Sa kagahapon, Sa karon ug sa walay katapusan

Paglaom ka sa tibuok kalibutan

Written by: Ian Glenn Salce

”Ang gugma Nimo”

”Ang gugma Nimo”

Hayag pa sa sidlak sa adlaw

Habog pa sa kabukiran

Lalom pa sa kadagatan

Ang gugma Nimo walay sukdanan

Cho:

Dili mausab, dili maundang

Ang gugma Nimo walay katapusan

Dili masukod, dili matupngan

Ang gugma Nimo walay katapusan

Verse:

Kusgan pa sa bagyo ug balod

Lapad pa sa kawanangan

Hawan pa sa kamingawan

Ang gugma Nimo walay sukdanan

Bridge:

Nabuhi ko tungod sa gugma Mo

Nabuhi ko tungod sa gugma Mo

Written by: Ian Glenn Salce

”Ikaw Dako”

”Ikaw Dako”

Dili ko mabalaka

Bisan dunay problema

Basta Ikaw kauban ko

Cho:

Ikaw Dako sa sulod nako

Kaysa sa naa sa kalibutan (3x)

Ikaw Dako

Verse:

Mabuhat ko ang tanan

Wala nay kahadlokan

Basta Ikaw kauban ko

Written by: Ian Glenn Salce

“Puy-i ang kasing-kasing ko”

“Puy-i ang kasing-kasing ko”

Ang gugma Mo awiton ko

O Dios akong Ginoo

Dalaygon Ka sa kanunay

Walay sama Kanimo

Pre Cho:

Moduol ko sa Imong trono

Magpaubos sa tiilan Mo

Hesu-Kristo

Cho:

Puy-i ang kasing-kasing ko

Puy-i ang kasing-kasing ko

Verse:

Gunitan ko ang saad Mo

O Dios akong Ginoo

Simbahon Ka sa tiunay

Walay sama Kanimo

Written By: Ian Glenn Salce

“Ako Imo man”

“Ako Imo man”

Pasalamatan ug awitan Ka

Sa kaayo ug matam-is Mong gugma

Sa kasing-kasing ko Ikaw walay sama

Higugmaon Ka

Higugmaon ka

Pre Cho:

Gibayran Mo tanan kong kasal-anan

Hesus Ikaw ang akong kaluwasan

Cho:

Kay ako Imo man

Ako Imo man

Sa kinabuhi ko Ikaw ang matuman

Kay ako Imo man

Ako Imo man

Sa kinabuhi ko Ikaw alagaran

Kay ako Imo man

Written By: Ian Glenn Salce

“Ipakita ang Imong himaya”

“Ipakita ang Imong himaya”

Ipakita ang Imong himaya

Ikaw nga gamhanan ug balaan

Pagadaygon ang Imong Pangalan

Hesus nga akong Dios, manunubos

Panaoga ang Imong kalayo

Sa kinabuhi ko matuboy Ka

Higugmaon ang Imong Pangalan

Kining akong dughan, Kanimo lang

Cho:

Gitinguha ko Ikaw

Gipangandoy ko Ikaw

Gihigugma ko Ikaw

Hesus Ikaw ang akong Dios

Bridge:

Tagbawa ko kay gi-uhaw ako Kanimo

Pun-a ko sa presensya Mo Hesu-kristo

Written By: Ian Glenn Salce

“Itugyan Kanimo”

“Itugyan Kanimo”

Ikaw ang kahayag sa kalibutan

Ablihi ang mga mata sa akong dughan

Ikaw ang akong kaluwasan

Itugyan Kanimo ang tanan

Cho:

Hesus Mosalig Ko Nimo

Hesus Modayeg ko Nimo

Kining kasing-kasing

Kining kinabuhi

Itugyan Kanimo Hesus

Verse:

Isalikway ang tanang kasal-anan

Kanimo ako adunay kagawasan

Ikaw ang akong kaluwasan

Itugyan Kanimo ang tanan

Bridge:

Himayaon, awitan Ka!

Pagadaygon, halaran Ka!

Written By: Ian Glenn Salce

“Awit sa Pagsimba”

“Awit sa Pagsimba”

Nganong musibog ang kabukiran?

Nganong matunga ang kadagatan?

Mahigugma-ong Amahan

Mosalig kami sa Imong Ngalan

Nganong maayo ang balatian?

Nganong mahupay ang kasub-anan?

Mahigugma-ong Amahan

Mosalig kami sa Imong Ngalan

Cho:

Kahibulungan Ka

Kahibulungan Ka

Awitan ka ug awit sa pagsimba

Gamhanan Ka

Gamhanan Ka

Awitan ka ug awit sa pagsimba

Bridge:

Dios ni Abraham

Dios ni Isaac

Dios ni Jacob

Dios sa tanang katawhan

Written By: Ian Glenn Salce

“Ikaw lang O Hesus”

“Ikaw lang O Hesus”

Ikaw ang dalan

Kamatuoran

Kinabuhing walay katapusan

Ang Imong Ngalan

Nga balaan

Daygon sa tibuok kalibutan

Cho:

Bisan magkalisod

Kanimo mosunod

Kay wa nay laing Dios

Ikaw lang O Hesus

Bisan may suliran

Kanimo mouban

Kay wa nay laing Dios

Ikaw lang O Hesus

Bridge:

Kadaugan, kagawasan, kaluwasan

Hesus Kanimo lang makaplagan

Written By: Ian Glenn Salce

“Sa Imong Tiilan”

“Sa Imong Tiilan”

Maglakaw ako sa pagtuo

Dili sa Makita ko

Mosangpit sa Pangalan Mo Hesus

Ug sa Imong tiilan ako magpaubos

Cho:

Kay sa Imong tiilan

Adunay katubagan

Sa Imong tiilan

Adunay kadaugan

Diha sa Imong tiilan

Verse:

Maminaw ako sa tingog Mo

Dili sa tawo

Moduol sa presensya Mo

Ug moyukbo sa tiilan Mo

Written By: Ian Glenn Salce