“Bag-ong Awit”

I.

Ablihan ko ang pultahan

Aron ka makauban

Kalipay nga tiunay

Sa Imohang kiliran

Cho:

Dungga Ginoo ang bag-ong awit

Ning kinabuhi nga gibag-o Mo

Giluwas Mo gikan sa kangitngit

Ug karon Ikaw pasindunggan ko

II.

Gugmang walay utlanan

Grasya Mo hilabihan

Kaluoy mulahutay

Sa walay katapusan

-igsalce1605

“Walay Laing Dapit”

I.

Sa Imong kamot mupasilong

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Cho:

Walay laing dapit

Ikaw akong langit

Buhi nga Diyos

Hesus

II.

Mahanaw man ang kalibutan

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Bridge:

Ikaw ang kahayag

Manluluwas

Ikaw ang kalayo

Manluluwas

-igsalce1605

“Takna Sa Pagdayeg”

I.

Nabati ko ang Imong pagtawag

Sa kabuntagon, sa kagabhion

Nagpaabot Ka sa akong tubag

Nga Ikaw Diyos akong higugmaon

Pre Cho:

Tungod andam ka mopasaylo

Sa tanang kasal-anan ko

Ang kinabuhi ko Ginoo

Ihalad ko diha Kanimo

Cho:

Ug karon ang takna sa pagdayeg

Sa pag-awit ug pagsimba

Hallelujah, Hallelujah

Samtang ako may gininhawa

Himayaon Ka, Himayaon Ka

Hallelujah, Hallelujah

II.

Ang tandog Mo, kalig-on, kadasig

Sa kalag kong uhaw sa presensya Mo

Ang katagbawan ug Buhing tubig

Kaluwasan ug kadaugan ko

-igsalce1605

“Buak Kong Spiritu”

I.

Ilalom sa dulom ug kangitngit

Sulod ning kasing-kasing magasinggit

Gaksa ako sa Imong mga bukton

Hesus Ikaw akong pagatawgon

Pre Cho:

Sa grasya mo dunay kapasayloan

Sa gugma Mo dunay kabag-ohan

Cho:

Dawata, paminawa ang pag-ampo ko

Tagbawa, pun-a ang buak kong spiritu

Ang buak kong spiritu

Nagatinguha kanimo Ginoo

II.

Taliwala sa kusog nga balod

Mubarog ko sa akong mga tuhod

Pagsalig ko dili molubad

Hesus Ikaw lang ang sulbad

-igsalce1605