“Ikaw Unahon Ko”

I

Sa paglabay sa mga adlaw ug panahon

Ang bulan ug kabituonan nagsugilon

Sa kaanyag Mo, sa kagamhanan Mo

II

Sa mga saad Mo Ikaw matinud-anon

Dili mapakyas, gugma Mo magapadayon

Ang pulong Mo, hawiran ko Ginoo

Cho:

Samtang magapaabot sa Imong pagbalik

Magalakaw ako sa pagkamatarong

Ikaw unahon ko

Sa matag adlaw pangitaon ang dihog Mo

Ang Imong presensya Balaang Spiritu

Ikaw unahon ko

-igsalce

“Akong Hari”

I

Sa tanang buhaton ko

Akong pangandoy

Ikaw mapahimut-an

II

Sa Imong gingharian

Ikaw matuboy

Sa mga pagdayeg ko

Cho:

Walay laing ginahandom

Hesus Ikaw himayaon

Akong Hari, Akong Hari

Diyos labawng makagagahom

Halangdon, mahigugmaon

Akong Hari, Akong Hari

 

-igsalce