“Isugilon ko”

Kalayo sa Spiritu

Kunsad sa kinabuhi ko

Pangandoy ko ang dihog Mo

Pun-a ko sa presensya Mo

Pre cho:

Dili mapugngan sulod ning akong dughan

Kalipay diha Kanimo nabatunan

Cho:

Isugilon ko sa kalibutan

Ikaw ang akong Diyos

Wala nay lain nga pasidunggan

Gawas Kanimo Hesus

Bridge:

Mahanaw man ang tanang butang

Magpabilin ka nga gamhanan

Magpabilin ka nga balaan

-igsalce

 

 

“Hinigugma”

Kasal-anan Imo ng gibayran

Ikaw lang ang akong kaluwasan

Bisan dili ako angayan

Imo akong gipakamatyan

 

Cho:

Walay laing gugma

Nga labaw sa Imong gugma

Adlaw ug gabii

Ako Imong gi-amuma

Ako Imong gihigugma

Ikaw akong hinigugma

 

II

Ang dalan ug ang kamatuoran

Minaog gikan sa kalangitan

Gidaog mo ang kalibutan,

Kamatayon ug ang lubnganan

 

Bridge:

Nahigugma ko tungod Ikaw

Unang nahigugma kanako

Hesus ang akong hinigugma

-igsalce