“Akong Hari”

I

Sa tanang buhaton ko

Akong pangandoy

Ikaw mapahimut-an

II

Sa Imong gingharian

Ikaw matuboy

Sa mga pagdayeg ko

Cho:

Walay laing ginahandom

Hesus Ikaw himayaon

Akong Hari, Akong Hari

Diyos labawng makagagahom

Halangdon, mahigugmaon

Akong Hari, Akong Hari

 

-igsalce